Obchodní podmínky

Zásady ochrany osobních údajů - kompletní informace zde

I. Obecná ustanovení

 1. Provozovatelem internetového obchodu s doménou www.etprodukt.cz je společnost ET produkt s.r.o. (dále jen prodávající), se sídlem Osadní 869/32, 170 00 Praha 7, IČ 22411226. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139586 a je zastoupená Eduardem Truhlářem, jednatelem společnosti.
 2. Adresa internetového obchodu s doménou www.etprodukt.cz , Sluštice 17, 250 84 Sibřina (dále jen sklad).
 3. Kupujícím může být konečný spotřebitel, živnostník nebo právnická osoba, pořizující zboží za účelem spotřeby nebo dalšího prodeje.
 4. Tyto obchodní podmínky se vztahují na objednávky a dodávky standardního sortimentu výrobků, nabízených prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Pro individuální objednávky zboží mohou být některé podmínky upraveny.
 5. Tyto obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem v platném znění.

II. Objednávka a kupní smlouva

 1. Zasláním objednávky zboží kupujícím, a následné potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, se považuje za uzavření kupní smlouvy. Kupující zasláním své objednávky stvrzuje, že se seznámil se zněním obchodních podmínek a souhlasí s nimi.
 2. Objednávka kupujícího může být učiněna prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.etprodukt.cz, emailovou zprávou na adresu info@etprodukt.cz, faxem na čísle 323 601 731 nebo telefonicky na čísle 323 601 751. V případě doručení objednávky jinou formou než prostřednictvím internetového obchodu je kupující povinen do objednávky uvést aktuálně platné kódy výrobků (ceník , internetový obchod), požadované množství zboží odpovídající počtu kusů v balení dle údajů v internetovém obchodě, identifikaci kupujícího včetně fakturační a dodací adresy (pokud se liší od fakturační) a kontaktní osobu s uvedeným telefonickým nebo emailovým spojením.
 3. Prodávající zpracuje přijatou objednávku kupujícího a bez prodlení zašle emailem kupujícímu potvrzení o rozsahu dodávky zboží a termínu expedice.
 4. V případě, že prodávající nemůže dodat objednané zboží kupujícímu v plném rozsahu, uvědomí o tom kupujícího do druhého pracovního dne od obdržení objednávky a učiní pozměněnou nabídku dle možností prodávajícího. Kupující poté sdělí prodávajícímu, zda s pozměněnou nabídkou souhlasí. Pokud tak neučiní během následujícího pracovního dne, je nabídka považována za akceptovanou a bude kupujícímu doručena.

III. Expedice a dodací podmínky

 1. Objednané zboží je expedováno v průběhu 1 -3 pracovních dnů od obdržení objednávky. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, zboží, které není v době kompletace objednávky skladem, nebude pro další doručení evidováno.
 2. Zboží z jedné objednávky nemusí být dopravováno v jedné dodávce. Dojde-li částečnou nebo postupnou dodávkou k růstu nákladů na balné a dopravu účtovaných kupujícím, je tato možná jen po předchozím souhlasu kupujícího.
 3. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn v okamžiku, kdy zboží bude převzato kupujícím, a to v sídle kupujícího, případně na jiném místě určení v ČR dle požadavku kupujícího nebo převzetím objednaného zboží kupujícím v místě skladu prodávajícího. Osobní odběr je možný po předchozím oznámení v pracovní době Po – Čt 9 – 17 hod, Pá 9 – 15 hod. na adrese skladu (Sluštice 17, 250 84 Sibřina) prodávajícího. V okamžiku splnění závazku prodávajícího předáním zboží kupujícímu přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží.
 4. Zboží je standardně baleno v kartonových krabicích , plastových vaničkách nebo polyetylénových obalech. Prodávající zajistí, aby jednotlivá balení zboží byla opatřena štítkem s názvem a množstvím kusů. Prodávající zabalí zboží pro přepravu takovým způsobem, aby při obvyklé manipulaci nemohlo dojít k jeho poškození v průběhu přepravy.
 5. Prodávající doručí kupujícímu objednané zboží jedním z následujících způsobů dle vlastního uvážení.
  • Přepravní společností -balík do hmotnosti 45 kg s doručením do 24 hodin od odeslání.
  • Přepravní společností -na paletách s doručením do 48 hodin od odeslání.
  • Firemním vozidlem prodávajícího v termínu dle dohody s kupujícím.
 6. Vyhrazujeme si právo cenu dopravy upravovat dle momentální potřeby a při případných změnách cen dopravců a přepravních služeb. Závazná cena za dopravu je cena uvedená v potvrzení objednávky.
 7. V případě dodání objednaného zboží přepravcem je kupující povinen objednané zboží, ve lhůtě do 5 dnů od doručení výzvy, od přepravce převzít a toto převzetí písemně potvrdit označením názvu subjektu/ jména kupujícího a podpisem pověřené osoby k převzetí do přepravního listu. Pokud je zboží dodáno formou dobírky, je kupující povinen při převzetí uhradit dohodnutou kupní cenu za zboží uvedenou v příslušném daňovém dokladu.

IV. Cenové a platební podmínky

 1. Ceny se vztahují k vyobrazeným a popsaným produktům a nezahrnují související dekorace, plnění nebo doplňky. Některé obrázky sortimentu můžou být pouze ilustrativní. Ceny v internetovém obchodu mohou být měněny bez předchozího upozornění. Závaznou cenou se rozumí cena specifikovaná v automaticky generovaném nebo osobně zaslaném potvrzení objednávky.
 2. Pokud cena při objednávce přesáhne 3 000,-Kč bez DPH po České republice, cenu za dodání hradí prodávající. Toto neplatí pro zboží dodávané na paletách.
 3. Pokud cenu za dodání objednaného zboží hradí kupující, je mu tato cena účtována následovně.
  • balík PPL CZ do 45 kg převodem je účtováno 100,-Kč bez DPH.
  • balík PPL CZ do 45 kg dobírkou je účtováno 120,-Kč bez DPH.
  • balík PPL výdejní místo do 15 kg převodem je účtováno 100,-Kč bez DPH.
  • balík PPL výdejní místo do 15 kg dobírkou je účtováno 120,-Kč bez DPH.
  • výdejní místo Praha je účtováno 50,- Kč bez DPH.
  • paleta cena za dodání je sjednávána individuálně.
 4. Kupní cenu dodávaného zboží vyúčtuje prodávající kupujícímu formou faktury s následujícími možnostmi úhrady. Se splatností hotově při doručení (dobírkou), hotově při převzetí zboží kupujícím v skladě prodávajícího, bankovním převodem provedeným před odesláním zboží (zálohová faktura) nebo platba kartou (platební brána). K zásilce zboží je přiložen, daňový doklad a to se všemi náležitostmi daňového dokladu ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

V. Záruční a reklamační podmínky

  Formulář pro odstoupení od smlouvy

 1. Délka záruční doby se řídí příslušnými předpisy, (ust. § 620 občanského zákoníku). Není-li uvedeno jinak, je záruční doba pro kupujícího 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jejich životnosti či opotřebení v důsledku používání. Podle charakteru vady má kupující při uplatnění záruky právo:
  • jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Reklamaci lze uplatnit v souladu s ust. § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, po celou záruční dobu, buď přímo na adrese Prodávajícího nebo u osoby, která je uvedena jako osoba oprávněná reklamaci vyřídit.
 3. Prodávající rozhodne o podané reklamaci ve lhůtě maximálně 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je oprávněn dohodnout se s kupujícím na prodloužení této lhůty.
 4. V případě překročení maximální lhůty pro vyřízení reklamace má kupující nárok na odstoupení od kupní smlouvy nebo na výměnu zboží za nové.
 5. Reklamaci zásilky, tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení, má kupující právo uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu.
 6. V zájmu rychlého vyřízení doporučuje prodávající kupujícímu při uplatnění reklamace zaslat zboží doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení, specifikací vady a požadovaným způsobem vyřízení reklamace.
  • Prodávající neakceptuje odeslání reklamovaného zboží na dobírku.
  • Prodávající doporučuje kupujícímu odesílané zboží pojistit.
  • Prodávající vrátí kupujícímu finanční prostředky dohodnutým způsobem.
 7. V případě reklamace má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné apod. v nutné výši). Toto ustanovení se vztahuje na kupujícího -spotřebitele. kupující -jiný subjekt si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.
 8. Prodávající má právo účtovat kupujícímu skladné ve výši 20,-Kč bez DPH za každý započatý den uskladnění v případě, že kupující nevyzvedne reklamované zboží v termínu do 60 dnů od data podání reklamace.
 9. Je-li k vyřízení reklamace dohodnuta mezi prodávajícím a kupujícím lhůta delší než 30 dní, účtuje prodávající uvedené skladné po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy byl kupující o vyřízení reklamace vyrozuměn.
 10. Nevyzvedne-li si kupující svoji reklamaci do 6 měsíců od uplynutí lhůt uvedených výše, je prodávající oprávněn reklamovanou věc prodat. Jedná–li se o věc větší hodnoty a zná-li prodávající adresu kupujícího, je prodávající povinen kupujícího o zamýšleném prodeji předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté reklamované věci, vyplatí prodávající kupujícímu na výzvu kupujícího výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění, nákladů prodeje a případných dalších nákladů, které vzniknou prodávajícímu z titulu náhrady škody, za kterou odpovídá kupující, jehož věc byla prodána.

VI. Zrušení a odstoupení od kupní smlouvy

 1. Podávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech.
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • změnila se výrazným způsobem cena
 2. V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi na další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atp.).
 3. Objednávku lze zrušit bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí do 24 hodin od objednávky. V jiném případě může provozovatel požadovat úhradu vzniklých nákladů.
 4. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zboží nezasílejte dobírkou, doporučujeme ale pojištění zásilky.

VII. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

VIII. Ostatní ustanovení

 1. Specifické údaje o zboží uvedené v internetovém obchodě, konkrétně technické údaje, rozměry, váha, a materiálové specifikace vycházejí z údajů výrobců zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálně dostupných údajů a jsou průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo tolerance údajů týkajících se rozměrů a hmotností výrobků v rozsahu +15% oproti údajům zde uvedeným.
 2. Fotografie a obrázky výrobků v internetovém obchodě mohou mít pouze ilustrativní charakter.
 3. Přípustná množstevní odchylka v balení je +-3%. Tato odchylka zahrnuje tolerance průmyslových vah.
 4. Údaje o nosnostech jednotlivých výrobků uvedených v katalogu jsou garantovány pouze u vázacích komponentů z pevnostních ocelí určených pro zdvihání a manipulaci s břemeny. Údaje o nosnostech výrobků z jiných materiálů mají pouze orientační charakter. Prodávající není odpovědný za škody způsobené selháním výrobků z jiných materiálů a to při jakémkoli zatížení.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou platné a závazné výlučně fyzické osoby a vztahy řídící se občanským zákoníkem. Na vztahy s podnikateli se tyto podmínky nevztahují, neboť tyto se řídí ustanovením § 409 a násl. obchodního zákoníku.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu, objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých z kupní smlouvy je kompetentní Česká obchodní inspekce, www.coi.cz (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2).
 4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zárověň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30.5.2018.